09365021198

مزرعـه تحقیقاتـی زرگیاه توسـط جمعـی از دانشجویـان مهندسـی گیاهان دارویی و معطر در سال 1390راه اندازی شد که با پشتکار و تلاش در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی تاکنون موفق به کسب عناوین مختلفی از سازمانها و ارگانها شده اند. اشتغالزایی برای بیش از 6هزار نفر به صورت روزمزد در مجموعه زرگیاه - منتخب برگزیده سومین نمایشگاه و جشنواره ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و فرآورده های گیاهی تهران سال 95 - کارآفرین برتر کشاورزی استان فارس و جشنواره های پژوهشی دانشجویی کشوری و... - تولید کننده علم و دانش فنی کشت و کار گیاهان دارویی در کشور - طراحی و ساخت ادوات مورد نیاز و ثبت اختراع دستگاه جدا کننده برگ از ساقه به لیمو - بومی سازی، ترویج و بازارسازی گیاهان دارویی اقتصادی - برگزاری کلاس های آموزشی و پشتیبانی فراگیران بعد از دوره - .