09365021198

برگزاری کلاس های آموزشی در شهرهای مختلف کشور جهت ترویج و کشت استاندارد گیاهان دارویی اقتصادی - مرکز تخصصی تولید، تکثیر و فروش گیاهان دارویی - مشاوره و آموزش کاشت گیاهان دارویی اقتصادی - مشارکت در کاشت و تضمین خرید گیاهان دارویی - تامین کننده صنایع دارویی، دمنوش و غذایی - تولید و تامین بذر و نشا گیاهان دارویی - تولید تخصصی گیاه علف لیمو و استویا - مشاوره و ساخت گلخانه های صنعتی و خانگی