گواهی ایزو18001 مجموعه زرگیاه
اخذ گواهی OHSAS 18001 توسط مجموعه زرگیاه

اخذ گواهی OHSAS 18001 توسط یکی از مدیران مجموعه زرگیاه

برای مزرعه تخصصی گیاهان دارویی زرگیاه علاوه بر رعایت استاندارهای و دستورالعمل های محیط زیستی، الزامات فعالیت های ایمن در زمان کار نیز از اولویت بالایی برخوردار است.

بی گمان نیروی متخصص اصلی ترین سرمایه هر مجموعه ای می باشد و محافظت و حمایت از این سرمایه می تواند آینده ای روشن تر را پیش روی چنینی مجموعه هایی قرار دهد.

مجموعه تخصصی زرگیاه نیز با سرلوحه قرار داده الزامات ایمنی کار، اهمین نیروی های انسانی را درک نموده و ضمن فراهم نمودن شرایط کار ایمن اقدام به اخذ گواهی OHSAS 18001 توسط یکی از مدیران خود نموده است.

نظرات کاربر
۵ (۱ رای)